• Sub-masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

  1.      Solicitanti eligibili

  In cadrul acestei sub-masuri, pot solicita sprijin financiar urmatorii:

  • Persoane fizice autorizate / intreprinderi individuale / intreprinderi familiale
  • Societati in nume colectiv, comandita simpla, pe actiuni, in comandita pe actiuni, cu raspundere limitata, societate comerciala cu capital privat
  • Institutele de cercetare-dezvoltare, precum si centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol
  • Societate agricola, societate cooperativa agricola, cooperativa agricola
  • Grup de producatori

  Conditiile minime de eligibilitate pe care acestia trebuie sa le respecte, sunt urmatoarele:

  • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum 8.000 SO
  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin sub-masura
  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili si sa asigure cofinantarea investitiei

  2.      Valoare financiara nerambursabila

  a)      In cazul fermelor avand dimensiunea economic pana la 500.000 SO

  Rata maxima a sprijinului public nerambursabil poate fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu poate depasi:

  • In cazul proiectelor de achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici
  • In cazul proiectelor de contructii-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic
  • In cazul proiectelor de creare a unor lanturi alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici

  Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale, dar rata maxima a sprijinului nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea de pana la 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO. Majorarea procentului nerambursabil se poate realiza intr-unul din cazurile:

  • Investitii realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului
  • Proiectelor integrate
  • Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare)
  • Investitii legate de operatiuni de agromediu si agricultura ecologica
  • Investitii legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica)
  • Investitii in zone care se confrunta cu contrangeri naturale si cu alte contrangeri specifice

  b)      In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO

  Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

  • In cazul proiectelor de achizitii simple – maximum 500.000 euro
  • In cazul proiectelor de constructii-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic
  • In cazul proiectelor de creare a lanturilor alimentare integrate – max 2.000.000 euro

  Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 puncte procentuale, dar rata maxima a sprijinului nu poate depasi 50%. Majorarea sprijinului neramburabil poate fi posibila in urmatoarele cazuri:

  • Proicte integrate
  • Operatiuni sprijinite in cadrul PEO
  • Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri specifice

  c)      In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori – rata maxima a sprijinului nerambursabil va fi de 50%, fara a depasi maximum 2.000.000 euro, indiferent de tipul investitiei

  Intensitatea sprijinului nerambursabil se poate majora cu 20 de puncte procentuale suplimentare, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%. Majorarea sprijinului nerambursabil poate fi posibila in urmatoarele cazuri:

  • Investitii colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de producatori) si a proiectelor integrate
  • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI
  • Investitii legate de operatiuni de agromediu si agricultura ecologica
  • Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice

  3.      Investitii:

  Categoriile eligibile de investitii prin intermediul sub-masurii, sunt:

  • Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor
  • Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor
  • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare
  • Infiintare si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari
  • Infiintare si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racodari
  • Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii
  • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma
  • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei, ca si componenta in cadrul unui proiect de investitii
  • Investitiile in producerea de energie din surse regenerabila, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, pompe de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu
  • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu
  • Investitii necorporale (achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, etc.)

  In vederea realizarii investitiilor mentionate, sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

  • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati
  • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar. In cadrul cheltuielilor de marketing, sunt eligibile urmatoarele investitii: infiintarea unui site (pentru promovarea si comercializarea propriilor produse) si etichetarea (crearea conceptului care intra pe cheltuiala necorporala)
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv (este eligibil doar leasing-ul financiar)
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat (autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport animale/pasari/albine)
  • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul sub-programului pomicol
  • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri
  • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionare de brevete, licente, drepturi de autor, marci
  • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului:
   • Consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor (maxim 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte care prevad constructii-montaj si maxim 5% pentru proiecte care prevad investitii in achizitii simple)

  Categorii de cheltuieli neeligibile:

  • Achizitia de cladiri
  • Constructia si modernizarea locuintei
  • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma
  • Cheltuieli generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie
  • Cheltuieli cu intretinerea culturilor agricole
  • Cheltuieli cu achizitia de cap tractor
  • Alte cheltuieli neeligibile generale (achizitionare de echipamente second-hand, cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare, mijloace de transport pentru uz-personal, cheltuieli cu investitiile care fac obiectul dublei finantari, achizitionarea de terenuri neconstruite)
  • Cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatiilor pomicole

  4.      STATUS: activ, in perioada 25.03.2015 – 31.10.2015.

  5.      Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

  Pentru accesarea programului destinat investitiilor in exploatatii agricole, societatea noastra va poate sustine in parcurgerea urmatorilor pasi:

  Constituirea dosarului de finantare:

  • Elaborarea planului de afaceri / memorii justificative / studii
  • Constituirea anexelor solicitate prin intermediul Ghidului Solicitantului
  • Constituirea dosarului de participare
  • Depunerea/transmiterea dosarului de participare la Autoritatea Contractanta

  Implementarea proiectului:

  • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
  • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
  • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
  • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
  • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
  • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
  • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
  • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
  • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
  • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
  • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse in implementarea proiectului

  Monitorizarea/finalizarea proiectului:

  • Vizite in teritoriu
  • Verificari suplimentare
  • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 5 ani

 • Sub-masura 4.1.a – Investitii in exploatatii pomicole

  PNDR Sub-masura 4.1.a – Investitii in exploatatii pomicole

  1.      Solicitanti eligibili

  In cadrul acestei sub-masuri, pot solicita sprijin financiar urmatorii:

  • Persoane fizice autorizate / intreprinderi individuale / intreprinderi familiale
  • Societati in nume colectiv, comandita simpla, pe actiuni, in comandita pe actiuni, cu raspundere limitata, societate comerciala cu capital privat
  • Institutele de cercetare-dezvoltare, precum si centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol
  • Societate agricola, societate cooperativa agricola, cooperativa agricola
  • Grup de producatori

  Conditiile minime de eligibilitate pe care acestia trebuie sa le respecte, sunt urmatoarele:

  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin sub-masura
  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili si sa asigure cofinantarea investitiei
  • Solicitantul trebuie sa fi inregistrat profit pe ultimul an fiscal
  • Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
  • In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificata
  • In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologica certificata
  • Exploatatia trebuie sa aiba o dimensiune economica de minimum 8.000 SO

  2.      Valoare financiara nerambursabila

  • Ferme mici 8.000 – 11.999 SO: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
   • 100.000 euro pentru achizitii simple
   • 300.000 euro pentru investitii in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.)
   • 450.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole
  • Ferme medii 12.000 – 250.000 SO: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
   • 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple
   • 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.)
   • 900.000 euro pentru investiiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole
  • Pentru obtinerea materialului de inmultire si material de plantare fructifer – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare)

  Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, doar pentru activitatea de productie, insa rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% pentru:

   • Investitii realizate de tinerii fermieri cu varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finantare
   • Proiecte integrate, care vizeaza combinarea a cel putin doua operatiuni care intra sub incidena a cel putin doua masuri diferite, una dintre ele fiind masura 4 si asigura accesul la finantare a aceluiasi beneficiar (combinarea operatiunilor din cadrul mai multor submasuri din masura 4 nu reprezinta un proiect integrat)
   • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI (se va aplica doar in cazul solicitantilor care depun pe sub-masura 16.1a proiecte ce vizeaza si operatiuni similare submasurii 4.1.a)
   • Investiii legate de operatiunile legate de agromediu si agricultura ecologica
   • Zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice
  • Ferme mari cu mai mult de 250.000 SO: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile fara a depasi:
   • 250.000 euro pentru investitii care presupun achizitii simple
   • 750.000 euro pentru investitii in activitatea de productie (utilaje, infiintare, recoversie)
   • 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat la nivelul exploatatiei agricole

  Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora (doar pentru activitatea de productie) cu 20 de puncte procentuale pentru operatiuni sprijinite in cadrul PEI

  • Forme asociative: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile fara a depasi:
   • 350.000 euro pentru investitii care presupun achizitii simple
   • 600.000 euro pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer
   • 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie)
   • 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole

  Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora (doar pentru activitatea de productie) cu 20 de puncte procentuale, insa rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% pentru:

  • Investitii colective (investitii efectuate de grupuri de producatori si cooperative)
  • Proiecte integrate, care vizeaza combinarea a cel putin doua operatiuni care intra sub incidena a cel putin doua masuri diferite, una dintre ele fiind masura 4 si asigura accesul la finantare a aceluiasi beneficiar (combinarea operatiunilor din cadrul mai multor submasuri din masura 4 nu reprezinta un proiect integrat)
  • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI (se va aplica doar in cazul solicitantilor care depun pe sub-masura 16.1a proiecte ce vizeaza si operatiuni similare submasurii 4.1.a)
  • Investiii legate de operatiunile legate de agromediu si agricultura ecologica
  • Zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice

  3.      Investitii si cheltuieli eligibile:

  Categoriile eligibile de cheltuieli prin intermediul sub-masurii, sunt:

  • Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaia, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor
  • Infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru meteriale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie
  • Infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini / utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor remorti agricole / tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv:
   • Autoizoterme (cu frig sau fara)
   • Rulote si autorulote alimentare
  • Amenajarea, constructia, dotarea spatiior de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol)
  • Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului, creare marca inregistrata / brand – se va face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro
  • Investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole
  • Imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare in cadrul fermei
  • Completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare)
  • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci

  Cheltuieli privind costurile generale:

  • Sunt aferente, dupa caz, unor studii  si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu
  • Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
  • Cheltuieli necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii
  • Cheltuieli aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarior de constructii montaj

  Chetuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de pata aferente proiectului (exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare, care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata).

  Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple.

  Categorii de cheltuieli neeligibile:

  • Achizitia de cladiri
  • Constructia si modernizarea locuintei
  • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma
  • Obtinerea de bauturi alcoolice
  • Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente “second hand”
  • Cheltuieli generate de investitii care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile
  • Cheltuieli cu intretinerea plantatiilor
  • Cheltuieli cu achizitia de cap tractor
  • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare
  • Cheltuieli cu achzitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
  • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
  • Cheltuieli neeligibile referitoare la:
   • Dobanzi debitoare cu exceptia celor referitoare la gransturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare
   • Achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
   • Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera
   • In cazul contractelor de leasing, celelalta costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuieli generale si cheltuieli de asigurare

  4.      STATUS: activ, in perioada 08.07.2015 – 30.10.2015.

  5.      Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

  Pentru accesarea programului destinat investitiilor in exploatatii agricole, societatea noastra va poate sustine in parcurgerea urmatorilor pasi:

  Constituirea dosarului de finantare:

  • Elaborarea planului de afaceri / memorii justificative / studii
  • Constituirea anexelor solicitate prin intermediul Ghidului Solicitantului
  • Constituirea dosarului de participare
  • Depunerea/transmiterea dosarului de participare la Autoritatea Contractanta

  Implementarea proiectului:

  • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
  • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
  • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
  • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
  • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
  • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
  • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
  • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
  • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
  • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
  • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse in implementarea proiectului

  Monitorizarea/finalizarea proiectului:

  • Vizite in teritoriu
  • Verificari suplimentare
  • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 5 ani
 • Sub-masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole

   PNDR Sub-masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole

  1.      Solicitanti eligibili

  In cadrul acestei sub-masuri, pot solicita sprijin financiar urmatorii:

  • Persoane fizice autorizate / intreprinderi individuale / intreprinderi familiale
  • Societati in nume colectiv, comandita simpla, pe actiuni, in comandita pe actiuni, cu raspundere limitata
  • Cooperative agricole, societati cooperative agricole, grupuri de producatori

  Conditiile minime de eligibilitate pe care acestia trebuie sa le respecte, sunt urmatoarele:

  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile / operatiunile eligibile prevazute prin sub-masura
  • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
  • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei
  • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate
  • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului
  • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu annual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

  2.      Valoare financiara nerambursabila

  Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori / cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

  • 1.000.000 euro / proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat
  • 1.500.000 euro / proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat
  • 2.500.000 euro / proiect pentru investitii care condul la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat

  Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

  3.      Investitii si cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli aferente investitiilor corporale:
   • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare:
    • Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (coclectare – depozitare – sortare – conditionare – procesare – comercializare)
    • Constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gaselor cu efect de sera, energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor
   • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate
   • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare
   • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute
  • Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:
   • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului
   • Achizitionarea de tehnologii, patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului
   • Achizitionarea de software, indentificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului
   • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute (in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro):
    • Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse
    • Etichetarea (crearea conceptului)
    • Creare marca inregistrata / brand 
   • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului sunt:
    • Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii prevazute in legislatia nationala

  Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple.

  Categorii de cheltuieli neeligibile:

  • Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente “second hand”
  • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului
  • Cheltuieli pentru achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
  • Constructia sau modernizarea locuintelor si sediilor sociale
  • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
  • Cheltuieli neeligibile referitoare la:
   • Dobanzi debitoare cu exceptia celor referitoare la gransturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare
   • Achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
   • Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera
   • In cazul contractelor de leasing, celelalta costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuieli generale si cheltuieli de asigurare
   • Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie
   • Achizitionarea de cladiri

  4.      STATUS: activ, in perioada 08.07.2015 – 30.10.2015.

  5.      Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

  Pentru accesarea programului destinat investitiilor in exploatatii agricole, societatea noastra va poate sustine in parcurgerea urmatorilor pasi:

  Constituirea dosarului de finantare:

  • Elaborarea planului de afaceri / memorii justificative / studii
  • Constituirea anexelor solicitate prin intermediul Ghidului Solicitantului
  • Constituirea dosarului de participare
  • Depunerea/transmiterea dosarului de participare la Autoritatea Contractanta

  Implementarea proiectului:

  • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
  • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
  • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
  • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
  • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
  • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
  • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
  • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
  • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
  • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
  • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse in implementarea proiectului

  Monitorizarea/finalizarea proiectului:

  • Vizite in teritoriu
  • Verificari suplimentare
  • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 5 ani

 • Sub-masura 4.2 a ‐ Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

  Categoriile de beneficiari eligibili (care pot primi fonduri nerambursabile)  

  • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
  • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările

  ulterioare;

  • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
  • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile şi

  completările ulterioare);

  • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc în totalitate interesele propriilor membri;
  • Societăți cooperative agricole (societăţi cooperative de consum, societăţi cooperative de valorificare, societăţi cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005, republicată, art.4, lit. b), c) și d) cu modificările și completările ulterioare) care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele tuturor membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
  • Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole și care deservesc interesele tuturor membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

  Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

  • să fie persoană juridică română;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

  Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 
  • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură.
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice. 
  • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinanțării investiției.
  • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.
  • Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP (Subprogramul Tematic Pomicol).
  • Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar . Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene.
  • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare. Se verifică menţiunile documentelor emise de Agenţiile de Protecţia Mediului Judeţene.
  • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene.  
  • Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în definiția microîntreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și cooperative).
  • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. 

  Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

  Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile specifice:

  1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale

  • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice:
   • construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie rimă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);
   • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
   • unităţi mobile de procesare.
  • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime. Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.
  • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte.

  Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile!

  • Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor n unitatea proprie.
  • Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare.
  • Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).
  • Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale.
  • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
  • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
  • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute:

  –   înfiintarea unui site  pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;

  –   etichetarea (crearea conceptului) ;

  –   creare marcă înregistrată/brand.

  Aceste cheltuieli se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro!

  • Costurile generale ale proiectului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. 

  Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului.

  Rezonabilitatea preţurilor este asigurată, după caz, prin:

  • respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR;
  • prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro.
  • o  ofertă pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică de 15 000 Euro.
  • declaraţia proiectantului din cadrul Studiului de fezabilitate.
   • Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile
  • achiziţia de clădiri;
  • construcția și modernizarea locuinței și sediilor sociale;
  • producerea de biocombustibili și peleți.

  Cheltuielile neeligibile sunt:

  • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
  • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia celor efectuate pentru depunerea cererii de finanțare;
  • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
  • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
  • cheltuieli cu achiziția de cap tractor;
  • cheltuielile generate de investiții care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile prin STP (Subprogramul Tematic Pomicol).
  • cheltuieli neeligibile mentionate mai jos:
  • dobânzi debitoare;
  • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;
  • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul .
  • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
  • Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie.

  Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

  Rrata sprijinului public nerambursabil va fi de:

  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri
  • 40% pentru întreprinderi mari.

  Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

  1. Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

  • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  •  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
  •  900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat (colectare – depozitare – condiționare – procesare şi comercializare).
  • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  •  Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare).
  1. Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):
  • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
  •     1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat.
  • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  •  Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare).
  1. Întreprinderi mari:
  • Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  • 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat.
  • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  •  Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare). 
  1. Producerea de băuturi alcoolice:
  • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
   • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
   • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).
  • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:
  •  Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare).

  Încadrarea în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:

  • microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei ;
  • întreprinderi mijlocii – care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.
 • Sub-masura 4.2 a ‐ Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol – Schemele GBER și de minimis

  SCOPUL schemei de ajutor de stat GBER  vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în prezentul Ghid.
  SCOPUL acordării sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.
  OBIECTIVELE:
  Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse  neagricole sau de o calitate superioară și deschiderea de noi piețe interne, în special în contextul unor lanțuri alimentare integrate; 

  • Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;
  • Crearea de noi locuri de muncă.
  BENEFICIARII:

  • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
  • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.
  SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
  Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul  schemei GBER  nu poate depăşi  plafonul maxim/ proiect după cum urmează:
  Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):
   – 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
   – 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat.
  Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):
   – 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  – 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat.
  Întreprinderi mari (inclusiv forme asociative):
   – 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat.
  Producerea de băuturi alcoolice:
  Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole cuprinse în Anexa 1 la tratat vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:
   – 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
  300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).
  Intensitatea sprijinului aferentă prezentei scheme este diferenţiată pe regiuni de dezvoltare pentru întreprinderile mari, cooperativele, grupurile de producători şi IMM-urile care realizează investiţii în aceste regiuni.
  I.   Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme pentru întreprinderile mari, altele decât cooperative și grupuri de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice este:
  • 40% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a) – f);
  • 35% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) și pentru judeţul- Ilfov;
  • 15% până la data de 31 decembrie 2017 pentru Bucureşti ;
  • 10% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020 pentru Bucureşti.
  II.   Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme pentru cooperative și grupuri de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice și se încadrează în categoria întreprinderilor mari, în perioada de programare aferentă PNDR 2014 – 2020 este:
  • 50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a) – f);
  • 35% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) și pentru judeţul Ilfov;
  • 15% până la data de 31 decembrie 2017 pentru Bucureşti;
  • 10% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020 pentru Bucureşti.
  III.   Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (I) lit a), b), c) și d) și  alin (II), lit. b), c) și d) se majorează cu:

  • până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici, inclusiv microîntreprinderi;
  • până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii, fără a depăși intensitatea maximă a ajutorului de 50%.
  IV.   Prevederile punctului (III) sunt aplicabile inclusiv cooperativelor și grupurilor de producători care se încadrează în categoria IMM.
  Pentru asigurarea cofinanțării private, solicitanții proiectelor selectate prin prezenta schemă pot beneficia de instrumente financiare în condițiile detaliate în PNDR 2014-2020, care să nu conțină elemente de ajutor de stat sau de minimis.
  În cazul în care se solicită sprijin prin schema de minimis pentru consultanță, plafonul maxim aferent proiectului se reduce cu o valoare echivalentă unei intensități de până la 10% din total cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, respectiv cu până la 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj, fără a depăși intensitatea maximă prevăzută sM4.2a, fără a depăşi valoarea de 200.000 Euro.
 • Sub masura 4.3 a- Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta infrastructura de IRIGAȚII

  Beneficiari eligibili (care pot primi fonduri nerambursabile)

   Unităţi administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

  CONDIȚII eligibilitate:

  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură.
  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
  • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR.
  • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreţinerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată.
  • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/ administrării terenului pe care se realizează investiția.
  • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent, indiferent de clasificarea și stadiul de modernizare a acestuia/acestora, conform OG 43/1997, republicată, cu completările şi modficările ulterioare.

  IMPORTANT! Drumurile de exploataţie agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, nu sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat, nu este aprobat prin Hotărâre a Guvernului.

  Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

  • Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
  • Se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferentă proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
  • Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (conform structurii cap. 3 al Devizului general aprobat prin HG 28/2008), se suportă din sprijinul acordat prin submăsură şi trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj.
  • Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
  • sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
  • sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

  c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

  d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

  Atenţie! Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile HG nr. 226/2015.

  Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

  Cheltuielile neeligibile generale

  • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
  • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepţia costurilor generale realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
  • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
  • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
  • cheltuielile neeligibile mentionate mai jos:
  • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
  • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;
  •  taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul;
  •  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare (este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar).

  Cheltuieli neeligibile specifice

  • Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate;
  • Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

  c) Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.

  Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

  Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/proiect.

 • Sub masura 4.3 b – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructura de acces AGRICOLĂ

  Beneficiari eligibili (care pot primi fonduri nerambursabile)

   Unităţi administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

  CONDIȚII eligibilitate:

  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură.
  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
  • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR.
  • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreţinerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată.
  • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/ administrării terenului pe care se realizează investiția.
  • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent, indiferent de clasificarea și stadiul de modernizare a acestuia/acestora, conform OG 43/1997, republicată, cu completările şi modficările ulterioare.

  IMPORTANT! Drumurile de exploataţie agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, nu sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat, nu este aprobat prin Hotărâre a Guvernului.

  Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

  • Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole). 
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
  • Se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferentă proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
  • Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (conform structurii cap. 3 al Devizului general aprobat prin HG 28/2008), se suportă din sprijinul acordat prin submăsură şi trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj.
  • Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
  • sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
  • sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

  c)    sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

  d)    sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

  Atenţie! Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile HG nr. 226/2015.

  Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

  Cheltuielile neeligibile generale

  • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
  • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepţia costurilor generale realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
  • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
  • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
  • cheltuielile neeligibile mentionate mai jos:
  • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
  • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;
  •  taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul;
  •  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare (este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar).

  Cheltuieli neeligibile specifice:

  • Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate;
  • Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

  c) Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.

  Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

  Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/proiect.

 • Sub masura 4.3 c – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructura de acces SILVICA

  Beneficiari eligibili (care pot primi fonduri nerambursabile)

  • Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare;
  • Unităti administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure, constituite conform legislaţiei în vigoare;
  • Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform legislaţiei în vigoare.

  Reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru Comune şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, în conformitate cu Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare

  Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din  tipurile de sprijin  prevăzute prin submăsură.
  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
  • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
  • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întretinerea investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată.
  • Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/administrării (în cazul domeniului public al statului).
  • Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării drumului forestier, acesta să se regăsească în inventarul deținătorului.
  • Indiferent de modul de dobândire a drumurilor şi terenurilor aferente, acestea trebuie să fie incluse în amenajamentul silvic al proprietarului/ administratorului la data dobândirii acestuia.
  • Fondul forestier aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale face parte, de drept, din domeniul public, conform prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

  Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

  În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa submăsurii, în limita valorii maxime a sprijinului, iar cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului. 

  Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR:

  • Cheltuieli pentru construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere;
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională;

  Se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferentă proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată;

  • Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (conform structurii cap. 3 al Devizului general aprobat prin HG 28/2008), se suportă din sprijinul acordat prin submăsură şi trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj.
  • Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
  • sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
  • sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

  c)    sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

  d)   sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt   susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

  Important! Nu sunt eligibile investiţiile amplasate pe terenuri care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau ale unor litigii.  

  Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

  Cheltuieli neeligibile generale:  

  • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
  • cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului, cu excepţia costurilor generale ocazionate de intocmirea si depunerea Cererii de Finanțare;
  • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
  • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
  • cheltuielile neeligibile mentionate mai jos:
  • dobânzi debitoare;
  • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;
  • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
  • în cazul contractelor de leasing, se considera cheltuiala eligibila doar leasingul financira; celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare sunt cheltuieli neeligibile.

  Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor  cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Cheltuieli neeligibile specifice:

  • costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate;
  • costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
  • costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.

  Valoarea sprijinului public nerambursabil

  Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi  1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere.

 • Sub-Masura 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

  PNDR Sub-Masura 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

  1. Solicitanti eligibili

  Persoanele care pot aplica in cadrul acestei sub-masuri, sunt urmatoarele:

  • Tanarul fermieri care se instaleaza pentru prima data ca unic sef al exploatatiei agricole
  • Persoana juridica in care un tanar fermieri, se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective

  Conditii de eligibilitate si de implementare corecta a planului de afaceri:

  • Solicitantul se in cadreaza in urmatoarele categorii:
   • Persoana fizica autorizata / intreprindere individuala / intreprindere familiala
   • Societate cu raspundere limitata (SRL)
  • exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica
  • are o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO
  • exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare (APIA), in Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor (ANSVSA) inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri
  • solicitantul isi stabileste domiciliul in cadrul unitatii administrativ teritoriale in care exploatatia este inregistrata
  • solicitantul va fi incadrat intr-o activitate salarizata in termen de maximum 9 luni de la data semnarii contractului de finantare, in cadrul unitatii administrativ teritoriale in care este inregistrata exploatatia
  • sediul social al solicitantului va fi localizat in aceeasi unitate administrativ teritoriala in care este inregistrata exploatatia
  • devine fermier activ in termen de 18 luni de la data instalarii
  • detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:
   • studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara
   • cunostinte in domeniul agricol dobandite prin participarea la programe de instruire / certificat de competente dobandite ca urmare a experientei SAU
   • angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a sprijinului
  • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu

  2. Valoare financiara nerambursabila

  Sprijinul va fi acordat sub forma de prima, pe o perioada de 5 ani, in valoare de:

  • 50.000 euro, pentru exploatatii cuprinse intre 30.000 SO si 50.000 SO
  • 40.000 euro, pentru exploatatii cuprinse intre 12.000 SO si 29.999 SO

  Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare
  • 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare (sub conditia indeplinirii corecte a planului de afaceri, pana la acel moment)

  3. Investitii:

  Cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva conditiilor privind cheltuielile neeligibile.

  In cazul in care planul de afaceri vizeaza cresterea animalelor, planul de faceri va viza obligatoriu obiective / amenajari minime de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd, astfel incat aceste cheltuieli sunt obligatorii.

  Tinerii fermieri care beneficiaza de sprijin, pot achizitiona terenuri agricole in limita a 10% din totalul cheltuielilor totale eligibile prevazute in planul de afaceri.

  Cheltuieli neeligibile:

  • Achizitionarea de bunuri si echipamente second hand
  • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului
  • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal sau transport persoane
  • Investitii ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
  • Dobanzi debitoare
  • Achizitionarea de terenuri neconstruite care depasesc 10% din cheltuielile totale eligibile prevazute in planul de afaceri si de terenuri construite
  • Achizitionarea de terenuri construite
  • TVA, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale
  • In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing (marja locatorului, costuri de refinantare a dobanzilor, cheltuieli generale si cheltuielile de asigurare)
  • Cheltuielile eligibile prin Programul National de Sprijin si Programul National Apicol, precum si cele care pot face obiectul dublei finantari

  4. Pasi necesari in procesul de instalare a tanarului fermieri

  • Inregistrarea tanarului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere / intreprindere mica cu obiect de activitate in domeniul pentru care solicita sprijin, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii cererii de finantare
  • Depunerea si inregistrarea Cererii de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele justificative, precum si documentele anexa. Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului, iar inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii, in procend de minimum 20% din valoarea primei transe de plata
  • Instalarea tanarului fermier – aceasta este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a planului de afaceri.

  Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermieri trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 SO, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare

  5. STATUS: activ, in perioada 25.03.2015 – 31.10.2015.

  6. Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

  Pentru accesarea programului destinat instalarii tinerilor fermieri, societatea noastra va poate sustine in parcurgerea urmatorilor pasi:

  Constituirea dosarului de finantare:

  • Elaborarea planului de afaceri
  • Constituirea anexelor solicitate prin intermediul Ghidului Solicitantului
  • Constituirea dosarului de participare
  • Depunerea/transmiterea dosarului de participare la Autoritatea Contractanta

  Implementarea proiectului:

  • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
  • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
  • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
  • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
  • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
  • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
  • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
  • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
  • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
  • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
  • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse in implementarea proiectului

  Monitorizarea/finalizarea proiectului:

  • Vizite in teritoriu
  • Verificari suplimentare
  • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 5 ani

 • Sub-masura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale

  PNDR Sub-masura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale

  1.      Solicitanti eligibili

  In cadrul acestei sub-masuri, pot aplica:

  • Persoane fizice autorizate / intreprideri individuale / intreprinderi familiale
  • Societate in nume colectiv / comandita simpla / pe actiuni / comandita pe actiuni / cu raspundere limitata / cu capital privat
  • Societate agricola / cooperativa agricole de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum / cooperativa agricola

  Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

  • Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
  • Sa prezinte un plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole
  • Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin sub-masura
  • Sediul social si punctul / punctele de lucru in care se va desfasura activitatea neagricola pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural. Prin exceptie, pentru entitatile care desfasoara si activitati agricole si care sunt prioritizate astfel la selectie, punctul / punctele de lucru aferente acestor activitati agricole pot fi amplasate si in mediul urban
  • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului
  • Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata

  2.      Valoare financiara nerambursabila

  Sprijinul public nerambursabil se acorda pe o perioada de maximum 3 ani fiscali, dupa cum urmeaza:

  • 70.000 euro, in cazul activitatilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism
  • 50.000 euro, in cazul altor activitati.

  Sprijinul pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale, se acorda sub forma de prima, astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea contractului de finantare
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia respectarii Planului de Afaceri, fara a depasi cinci ani de la incheierea contractului de finantare

  3.      Investitii:

  Sprijinul se acorda pentru activitatilor prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capital de lucru si capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile indiferent de natura acestora.

  Tipurile de operatiuni si cheltuieli eligibile, vor fi in conformitate cu lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare atasata.

  4.      Domenii eligibile in cadrul submasurii

  • Activitati productive: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitati de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasa in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati ca parte integranta a proiectului etc.
  • Activitati mestesugaresti: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.
  • Activitati turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica
  • Servicii: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc.

  5.      STATUS: activ in perioada 14.07.2015 – 30.10.2015.

  6.      Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

  Pentru accesarea programului destinat infiintarii de activitati neagricole in zone rurale, societatea noastra va poate sustine in parcurgerea urmatorilor pasi:

  Constituirea dosarului de finantare:

  • Elaborarea planului de afaceri
  • Constituirea anexelor solicitate prin intermediul Ghidului Solicitantului
  • Constituirea dosarului de participare
  • Depunerea/transmiterea dosarului de participare la Autoritatea Contractanta

  Implementarea proiectului:

  • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
  • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
  • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
  • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
  • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
  • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
  • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
  • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
  • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
  • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
  • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse in implementarea proiectului

  Monitorizarea/finalizarea proiectului:

  • Vizite in teritoriu
  • Verificari suplimentare
  • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 5 ani

 • Sub masura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

  PNDR Sub-Masura 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

  1.      Solicitanti eligibili

  In cadrul aceste sub-masuri, sunt eligibili fermierii care detin in proprietate si/sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica  cu exceptia persoanelor fizice neautorizate (pentru terenurile agricole in folosinta contractul de arenda / cesiune trebuie sa fie incheiat pentru o perioada de minimum 10 ani).

  Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

  • Sa fie persoane juridice romane
  • Sa actioneze in nume propriu
  • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare
  • Sa aiba invatamantul de minim 8 clase
  • Sa se incadreze intr-una din formele de organizare:
   • Persoana fizica autorizata in autorizata (PFA, intreprindere individuala, intreprindere familiala)
   • Societate cu raspundere limitata cu asociat unic / majoritar (50% + 1)
  • Sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici
  • Are o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 SO, inregistrata, conform prevederilor legale nationale, cu cel putin 24 luni inainte de solicitarea sprijinului
  • O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul acestei sub-masuri prin PNDR 2014 – 2020
  • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului
  • Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata
  • Are domiciliul stabil / sediul social in unitatea administrativ teritoriala pe teritoriul careia se afla exploatatia
  • Nu detine un alt loc de munca in afara unitatii teritorial-administrative in care este situata exploatatia, sau a zonei limitrofe

  2.      Valoare financiara nerambursabila

  Sprijinul public nerambursabil se acorda pe o perioada de maximum 3 ani (5 ani pentru sectorul pomicol), in valoare de pana la 15.000 euro / exploatatie agricola, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100% si se acorda dupa cum urmeaza:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi termenul de 3 / 5 ani de la semnarea deciziei de finantare.

  3.      Investitii:

  Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea planului de afaceri si activitatea economica desfasurata de beneficiar.

  Cheltuielile propuse in planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

  4.      STATUS: activ in perioada 08.07.2015 – 30.10.2015.

   

  5. Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

  Pentru accesarea programului destinat instalarii tinerilor fermieri, societatea noastra va poate sustine in parcurgerea urmatorilor pasi:

  Constituirea dosarului de finantare:

  • Elaborarea planului de afaceri
  • Constituirea anexelor solicitate prin intermediul Ghidului Solicitantului
  • Constituirea dosarului de participare
  • Depunerea/transmiterea dosarului de participare la Autoritatea Contractanta

  Implementarea proiectului:

  • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
  • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
  • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
  • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
  • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
  • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
  • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
  • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
  • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
  • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
  • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse in implementarea proiectului

  Monitorizarea/finalizarea proiectului:

  • Vizite in teritoriu
  • Verificari suplimentare
  • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 5 ani

 • Sub masura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati nonagricole

  PNDR Sub-masura 6.4. – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati nonagricole

  1.      Solicitanti eligibili

  Beneficiarii acestei sub-masuri pot fi:

  • Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou infiintate din mediul rural
  • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici

  Categoriile de solicitanti eligibili sunt:

  • Persoane fizice autorizate / intreprinderi individuale, intreprinderi familiale
  • Societati in nume colectiv / in comandita simpla / pe actiuni / in comandita pe actiuni / cu raspundere limitata / societati comerciale cu capital privat
  • Societate agricola / cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1 / cooperativa agricola
  • Medicul veterinar cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual
  • Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical individual

  Persoanele fizice nu sunt beneficiari eligibili.

  Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute
  • Sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in spatiul rural
  • Sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei
  • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice
  • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului
  • Activitatea micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici, din spatiul rural va fi desfasurata in spatiul rural si cel putin 80% din noii angajati trebuie sa aiba domiciliul stabil in spatiul rural
  • Locurile de munca pentru noii angajati trebuie sa fie prevazute cu norma intreaga

  2.      Valoare financiara nerambursabila

  Sprijinul public nerambursabila, nu va depasi 200.000 euro/beneficiar (cu exceptia solicitantilor care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, caz in care valoarea maxima nerambursabila este de 100.000 euro / beneficiar), reprezentand 70% din valoarea cheltuielilor eligibile.

  Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:

  • Pentru activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism
  • Pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole

  Diferenta de pana la 100%, va fi suportata de catre beneficiar.

  In cadrul sub-masurii, TVA-ul nu se cosidera o cheltuiala eligibila.

  3.      Domenii de diversificare acoperite:

  • Activitati de productie (fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitati de productie a produselor lemnoase, industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, fabricare produse electrice, electronice etc.)
  • Activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
  • Activitati turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica)
  • Furnizarea de servicii, inclusiv constructii, reconstructii si / sau modernizarea spatiilor so zonelor aferente desfasurarii activitatilor (medicale, sociale, sanitar – veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audot, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, servicii tehnice, administrative etc.)
  • Fabricarea de peleti si brichete din biomasa

  4.      Tipuri de operatiuni si cheltuieli eligibile:

  • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi:
   • Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton
   • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice
   • Activitati de prelucrare a produselor lemnoase
  •  Industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente
   • Fabricare produse electrice, electronice
  •  Investitii pentru activitati mestesugaresti, precum:
   • Activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat prolurarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
  •  Investitii pentru prestarea de servicii, precum:
   • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare
   • Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice
   • Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit
   • Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice
   • Servicii tehnice, administrative etc.
  •  Investitii pentru infrastrucutra in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement
  •  Investitii pentru productia de combustibil de biomasa in vederea comercializarii

  5.      Costuri eligibile specifice:

  Prin intermediul sub-masurii, se deconteaza urmatoarele categorii de cheltuieli:

  • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor
  • Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing, de noi utilaje, instalatii si echipamente noi
  • Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

  Prin intermediul sub-masurii, NU se deconteaza urmatoarele:

  • Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole
  • Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica
  • Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente “second hand”
  • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului
  • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
  • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
  • Cheltuieli ce fac referire la:
   • Dobanzi debitoare
   • Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite
   • Taxa pe valoarea adaugata
   • In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
  • Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (avize de functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative etc.)

  6.      STATUS: activ in perioada 14.07.2015 – 30.10.2015.

  7.      Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

  Pentru accesarea programului destinat crearii si dezvoltarii de activitati neagricole in mediul rural, societatea noastra va poate sustine in parcurgerea urmatorilor pasi:

  Constituirea dosarului de finantare:

  • Elaborarea planului de afaceri
  • Constituirea anexelor solicitate prin intermediul Ghidului Solicitantului
  • Constituirea dosarului de participare
  • Depunerea/transmiterea dosarului de participare la Autoritatea Contractanta

  Implementarea proiectului:

  • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
  • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
  • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
  • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
  • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
  • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
  • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
  • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
  • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
  • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
  • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse in implementarea proiectului

  Monitorizarea/finalizarea proiectului:

  • Vizite in teritoriu
  • Verificari suplimentare
  • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 5 ani
 • Sub masura 6,5 – Schema pentru micii fermieri

  SCOPUL  investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub – măsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.
  OBIECTIVELE submăsurii 6.5

  • Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și, în consecință, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor.;
  • Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat.
  • Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii competitivității;
  BENEFICIARII:

  Fermierii eligibili care au participat, cel puțin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013;

  Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1 .
 • Sub masura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

  BENEFICIARI eligibili
  • Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea 215/2001);
  • ONG‐uri (onform OG 26/2000) pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip after‐school)

    SCOPUL  investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub – măsuri

  • creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată;
  • crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

  ATENŢIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau Administratorul Public al comunei;
  Reprezentantul legal al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare poate fi unul din Primarii comunelor componente sau Administratorul public desemnat în cadrul A.D.I, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare).

   CONDIȚII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub – măsură;
  • Solicitantul trebuie să respecte valoarea totala/comună, pentru investiții care vizează un singur

  tip de sprijin pe toată perioada de programare 2014‐2020 (Se verifica valoarea totală/tip de sprijin a unei comune in Baza de date AFIR);

  • Solicitantul NU TREBUIE SĂ FIE ÎN INSOLVENȚĂ sau incapacitate de plată;
  • Investiția să se realizeze în SPAȚIUL RURAL;
  • Investiția se încadrează într-o STRATEGIE DE DEZVOLTARE națională/ regională/ județeană/ locală;
  • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
  • Investiția în infrastructura de apă/ apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile pentru apă/ apă uzată;
  • Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;
  • Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului

  Regional;

  • Investiția în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 – 10.000 l.e. (l.e.=locuitori echivalenti);
  • Trebuie să se demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul socio-economic al investiției;
  • Solicitantul va asigura MENTENANTA (ÎNTREȚINEREA) INVESTIȚIEI PE O PERIOADĂ DE MINIM 5 ANI, de la ultima plată.

  VALOAREA MAXIMA A FONDURILOR NERAMBURSABILE (INTENSITATEA SPRIJINULUI)

  • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub‐măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG‐uri care sunt negeneratoare de venit, de până la 100% în cazul proiectelor de apă / apă uzată, și nu va depăși:
  • 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de

  drumuri, apă sau apă uzată);

  • 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 Euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
  • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
  • 4.000.000 Euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte

  care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă / comună / tip de sprijin.

  • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG ‐ uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after‐school) și nu va depăși 100.000 Euro.

  TIPURI DE OPERAȚIUNI și CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă / apă uzată:
  • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac

  parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;

  • construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;
  • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
  • Pentru proiectele de infrastructură educațională / socială:
  • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
  • extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera

  tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;

  • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip afterschool,

  numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

  • Investițiile intangibile privind achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
  • Costurile generale ale proiectului* ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului, ce vor fi realizate în limita a :

  – 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj;
   –  5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

  * Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

  Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

  1) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;

  2) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

  3) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

  4) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt
  susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

  TIPURI DE INVESTITII ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE

  • Investițiile în infrastructura de apă / apă uzată din aglomerările umane sub 2.000 l.e.
  •  Investițiile în infrastructura de apă / apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu sau POIM;
  •  Investițiile în infrastructura de apă / apă uzată din aglomerările umane peste 10.000 l.e.
  •  Grădinițele, creşele şi infrastructura de tip “after‐school” din incinta şcolilor din mediul rural.

  Cheltuielile neeligibile generale

  • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
   • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepţia costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
   • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
   • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
   • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja

  locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;

   • urmatoarele tipuri de cheltuieli neeligibile :

  a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii
  pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

  b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;

  c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

  Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015.

  Cheltuielile neeligibile specifice

  • Contribuția în natură;
  • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
  • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

  Forma de acordare a sprijinului

  • rambursarea cheltuielilor eligibile;
  • plați în avans, cu condiția respectării unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului.
 • Sub masura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

  BENEFICIARI eligibili
  •  Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
  • ONG‐uri, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
  •  Unități de cult conform legislației în vigoare;
  • Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

  Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru Comune în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare).

   CONDIȚII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
  • Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;
  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub‐măsură;
  • Investiția să se realizeze în spațiul rural;
  • Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia;
  • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată.

  Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

  Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/ sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

  • restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de

  interes local de clasă B;

  • restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B şi construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
  • modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor cultural;
  • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor,

  mărci.

  • Costurile generale ale proiectului* ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului, ce vor fi realizate în limita a :

  – 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj;
  – 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

  * Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

   Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

  • sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
  • sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;
  • sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
  • sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

  Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

  • Construcţia de aşezăminte culturale – cămine culturale/ aşezăminte monahale noi.
  • Cheltuielile neeligibile generale:
  • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
  • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia celor efectuate pentru intocmirea cererii de finantare;
  • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
  • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
  • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare (este cheltuiala eligibila doar leasingul financiar);
  • urmatoarele cheltuieli neeligibile:
  • dobânzi debitoare;
  • achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;

  c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul
  legislaţiei naţionale privind TVA‐ul.

  Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr.226 / 2 aprilie 2015.

  2. Cheltuieli neeligibile specifice

  • Contribuția în natură;
  • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
  • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

  Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

  • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 500.000 euro;
  • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro.
 • Sub masura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub – măsuri este:

  · de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
  · de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
  · de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;
  · de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

  OBIECTIVELE submăsurii 8.1:

  · Promovarea sechestrării carbonului;
  · Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
  · Reducerea eroziunii solului;
  · Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;
  · Refacerea și conservarea biodiversității locale.

  BENEFICIARII:

  · deținătorii publici de teren agricol și neagricol;
  · deținătorii private de teren agricol și neagricol;
  · forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol.

   
  SPRIJINULNERAMBURSABILse va acorda sub formă de prime astfel:
  · Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)
  · Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2).
 • Submasura 9 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub – măsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.
  OBIECTIVELE submăsurii 9a:

  • Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
  • Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
  • Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;
  •  Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.
  Valoarea SPRIJINULUINERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an.
  • Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
   • anul I – 10%
   • anul II – 8%
   • anul III – 6%
   • anul IV – 5%
   • anul V – 4%.
  • Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
 • Submasura 9a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de înființare a grupurilor de producători în sectorul pomicol.
  OBIECTIVELE submăsurii 9a:

  •  Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;
  •  O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;
  •  Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;
  •  Crearea și promovarea lanțurilor scurte;
  • Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;
  BENEFICIARII:

  • Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului.
  Valoarea SPRIJINULUINERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an.
  • Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
  • Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.
  • Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:

  • anul I – 10%
  • anul II – 8%
  • anul III – 6%
  • anul IV – 5%
  • anul V – 4%.

 • Submasura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala

  SCOPUL investițiilor, în cadrul acestei sub – măsuri este de a sprijini parteneriatele privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală  (SDL).

  Sprijinul pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala vizeaza:

  •  Derularea unui proces de consultare realizat la nivel local, cu implicarea, in mod activ, a actorilor locali si organizatiilor din teritoriu. in acest fel, potentialul GAL va analiza atat nevoile si oportunitatile de dezvoltare, cat si mecanismul de implicare activa a populatiei in dezvoltarea zonei.

  •  Actiuni de constructie institutionala, de instruire si de creare de retele, cu scopul de a pregati si implementa o strategie integrata de dezvoltare locala pentru o anumita zona.

   

  BENEFICIARI eligibili:

  • Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/ sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;
  • Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL.
   În cadrul acestei Sub‐măsuri, beneficiarii pot fi:

  •  Un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000;

   •    Un nou parteneriat – fără personalitate juridica.

  Beneficiarii eligibili mentionati mai sus vor incheia contractele de finantare cu AFIR, pentru obtinerea sprijinului pregatitor, prin reprezentantul legal desemnat.

  Beneficiarii acestei Sub-Masuri trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate privind componenta parteneriatului, respectiv:

  • Parteneriatul trebuie sa fie constituit din maximum 49% reprezentanti ai sectorului public;
  • Organizatiile din mediul urban trebuie sa reprezinte maximum 25% la nivel decizional (Comitet director si AGA) pentru asociatii autorizate, iar pentru parteneriate fara personalitate juridica- formate in baza Acordului de parteneriat, maximum 25% din totalul partenerilor.

   Nu se acorda avans.
  Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru aceasta sub-masura este 100%.
  Rambursarea cheltuielilor pentru Sprijinul Pregatitor va fi efectuata doar pentru SDL-urile declarate eligibile de catre Autoritatea de Management, ulterior procesului de evaluare si selectie a SDL.
  Sprijinul nu este conditionat de selectarea SDL.
  Sprijinul financiar public pentru pregatirea SDL-urilor se va aloca intr-o singura sesiune de selectie a proiectelor si este de: 2.400.000 euro. Aceasta suma reprezinta valoarea totala eligibila a proiectelor.
  Se va oferi sprijin nerambursabil pana la suma maxima de 20.000 euro, astfel:

  • Cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proportional cu numarul de locuitori acoperit de SDL. Suma maxima de 10.000 de euro va fi acordata unui teritoriu in care nr. de locuitori este de 100.000 (maximum admis). Calcularea cuantumului de finantare pentru teritorii in care nr. de locuitori este mai mic de 100.000, se va realiza proportional in raport cu suma maxima ce poate fi acordata.
  • Cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor incadra in suma maxima de 10.000 de euro, indiferent de marimea teritoriului si populatia acoperita de SDL.

  Activitati  finantate
  Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru urmatoarele activitati:
  (a) activitati de consultare, animare si organizare grupuri de lucru in vederea elaborarii SDL;

  (b) consultanta tehnica si financiara in vederea elaborarii SDL, inclusiv achizitia de informatii si colectarea de date necesare elaborarii SDL;


  (c) costuri de personal necesar in vederea elaborarii SDL.

  Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in prealabil de catre beneficiar.

 • Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala

  OBIECTIVELE submăsurii 19.2:
   Stimularea inovării;
   Consolidarea identității locale și a profilului local;
   Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;
   Soluționarea problemelor demografice;
   Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;
   Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;
   Creșterea competitivității la nivel local;
   Conservarea resurselor și protecția mediului natural;
   Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.
  BENEFICIARII:
   Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locala, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;

   În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

  SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.
   Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
   Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:
  – pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;
  – pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;