• Prioritatea de investitii 2 pentru linia de pet-uri

  Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

   

  Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

   

  Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

  1.      Solicitanti eligibili: societati comerciale sau cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral
  • Solicitantul a avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada anului fiscal de functionare si are cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare
  • Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare
  • Solicitantul detine drept de proprietate privata / concesiune asupra imobilului (teren si / sau cladiri) la momentul depunerii cererii de finantare (pentru locatia de implementare a proiectului)
  • Investitiile trebuie sa vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului

  2.      Valoare financiara nerambursabila

  Valoarea nerambursabila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 si 200.000 euro, echivalentul in lei, reprezentand 100% din valoarea totala eligibila a proiectului.

  3.      Investitii:

  • Investitii in active corporale:
   • Lucrari de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii ale micrpintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI)
   • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe
   • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului
  • Investitii in active necorporale:
   • Brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
  • Investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line

  4.      Categorii de cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, inclusiv echipamente cu montaj:
   • Cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje, epuismente (inclusiv cele aferente lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa
   • Cheltuieli aferente activitatilor de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii a microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI)
   • Cheltuieli efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului
   • Cheltuieli privind organizarea de santier bine justificate si in stricta legatura cu realizarea obiectivului proiectului
   • Cheltuieli diverse si neprevazute – se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din cheltuielile pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza
  • Cheltuieli pentru dotari:
   • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe
   • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului
  • Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
  • Cheltuieli cu activitati de realizare a website-urilor pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line
  • Servicii de consultanta / asistenta:
   • Sunt eligibile in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuieli privind:
    • Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie
    • Managementul proiectului si dirigentie de santier
    • Elaborarea cererii de finantare / a planului de afaceri
    • Serviciile de consultanta / asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si / sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie
    • Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5.000 lei
  • Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele:
   • Obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier
   • Obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de constructie
   • Taxe de amplasament
   • Cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
   • Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
   • Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

  5.      STATUS: pregatire deschidere 2015. Data estimata de lansare: SEPTEMBRIE 2015

  6.      Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

  Pentru accesarea programului destinat microintreprinderilor, societatea noastra va poate sprijini in parcurgerea urmatorilor pasi:

  Constituirea dosarului de finantare:

  • Elaborarea planului de afaceri
  • Incarcarea acestuia pe platforma online
  • Intocmirea cererii de finantare
  • Intocmirea dosarului de participare

  Implementarea proiectului:

  • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
  • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
  • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
  • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
  • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
  • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
  • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
  • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
  • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
  • Depunerea cererii de rambursare/plata
  • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
  • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse de la nivelul fiecarui departament in implementarea proiectului

  Monitorizarea/finalizarea proiectului:

  • Vizite in teritoriu
  • Verificari suplimentare
  • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 3 ani

Aflati aici mai multe informatii