• Program finantare IMM cu vechime de peste 2 ani

  PROGRAMUL DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE A ACTIVITATILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA 2015

  Programul urmareste intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata, precum si dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

  1.      Solicitanti eligibili

  Beneficiarii de asistenta financiara nerambursabila in cadrul programului, sunt societatile comerciale (inclusiv debutante) incadrate in categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii), care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

  • Au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare
  • Codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completarii on-line a planului de investitii
  • Codul CAEN pentru care solicita finantare se regaseste in lista de coduri CAEN eligibile
  • Au obtinut profit din exploatare in exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare
  • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale (atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru)

  2.      Valoare financiara nerambursabila

  Prin intermediul programului, se poate solicita suma maxima de 135.000 lei, nerambursabil, reprezentand maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

  Diferenta de pana la 100%, va fi suportata de catre beneficiar.

  Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

  3.      Investitii:

  • Echipamente IT tehnica de calcul
  • Cititoare pentru cod de bare
  • Cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare
  • Achizitionarea de aparate de marcat electronie fiscale
  • Electro si motostiuitoare
  • Active necorporale referitoare la: brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
  • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
  • Achizitionare de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G
  • Certificare sistem de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale / sigurantei alimentelor
  • Realizare site de prezentare a serviciilor sau produselor promovate, pentru operatorii economici care nu detin un alt site
  • Achizitionare de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
  • Participare la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care s-a solicitat finantare
  • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
  • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul programului si implementarea proiectului (maximum 4% din valoarea eligibila a proiectului – singura cheltuiala eligibila ce poate fi realizata inainte de semnarea contractului de finantare)

  Toate cheltuielile efectuate, trebuie sa fie in legatura directa cu activitatile codului CAEN autorizat pentru care se solicita finantarea si trebuie realizate in cel mult 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 2 noiembrie 2015.

  Modalitatea de plata a ajutorului financiar nerambursabil va fi conform principiului rambursarii, iar ajutorul financiar nerambursabil va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea / activitatile eligibila / eligibile si plata cheltuielilor eferente finantarii acesteia / acestora, in conformitate cu contractul de finantare semnat. Decontarea se face intr-o singura transa, pentru toate activitatile pentru care s-au facut dovada achitarii integrale a acestora.

  4.      Inscriere in cadrul programului

  Pentru inscrierea planului de afaceri, este necesara crearea unui cont, care va permite accesul la aplicatia on-line. Data de la care se poate realiza inscrierea on-line, se comunica pe site-ul institutiei finantatoare cu cel putin 5 zile inainte de data de incepere a procesului de inregistrare, iar transmiterea planului de afaceri va fi posibila pe o perioada de 10 zile de la demararea programului, incepand cu ora 10:00 a primei zile de inscrieri, pana la ora 20:00 a ultimei zile de inscrieri.

  Dupa finalizarea perioadei de inscriere online, solicitantii sunt obligati ca in termen de 10 zile lucratoare, sa transmita fizic documentele de justificare, care vor sta la baza evaluarii proiectelor.

  5.      Evaluarea proiectelor

  Aceasta se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:

  Etapa I:

  • Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii documentelor (se verifica daca toate cheltuielile propuse spre finantare sunt eligibile, existenta tuturor documentelor solicitate prin intermediul Procedurii de implementare a programului, eligibilitatea codului CAEN pentru care se solicita finantarea si concordanta cu investitia vizata)

  Etapa a II-a:

  • Verificarea punctajului – punctajul se calculeaza in mod automat de catre aplicatia online, pe parcursul completarii planului de afaceri. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte. In cazul in care exista doua sau mai multe proiecte depuse cu punctaj egal, departajarea acestora se va realiza in functie de:
   • Numarul locurilor de munca nou create
   • Numarul mediu de salariati la 31.12.2014
   • Valoarea cifrei de afaceri la 31.12.2014
   • Achizitia de echipamente prevazute la pct. 2.1 si 2.2 din HG 2139 / 2004
   • Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2014
   • Data si ora inscrierii in program

  Punctajul se calculeaza dupa cum urmeaza:

  imm-punctaj

  La finalul perioadei de inregistrare, vor fi acceptate la finantare proiectele cu cele mai bune punctaje, in limita bugetului disponibil.

  6.      STATUS: pregatire deschidere 2015. Data estimata de lansare: IUNIE 2015

  7.      Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

  Pentru accesarea programului destinat societatilor din domeniul serviciilor si al comertului, societatea noastra va poate sustine in parcurgerea urmatorilor pasi:

  Constituirea dosarului de finantare:

  • Elaborarea planului de afaceri
  • Incarcarea acestuia pe platforma online
  • Intocmirea cererii de finantare
  • Intocmirea dosarului de participare

  Implementarea proiectului:

  • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
  • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
  • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
  • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
  • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
  • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
  • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
  • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
  • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
  • Depunerea cererii de rambursare/plata
  • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
  • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse de la nivelul fiecarui departament in implementarea proiectului

  Monitorizarea/finalizarea proiectului:

  • Vizite in teritoriu
  • Verificari suplimentare
  • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 3 ani (conform Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii)

  8.      Documente utile